✔ පොල් කිරි නැතුව රසට පාටට සුවඳට බ්ලැක් චිකන් කරිය Special Black chicken curry by Apé Amma

0Ape amma Special Black chicken (kukulmas) curry

Special dark chicken curry without coconut milk by Apé Amma
පොල් කිරි නැතුව බ්ලැක් චිකන් කරිය

Like “Apé Amma” fan page.
https://www.facebook.com/ApeAmmaFans/

source

Leave A Reply

Your email address will not be published.